Η Ιδιότητα και οι Δεξιότητες του Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ’ του ν. 3898/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Διαμεσολαβητής στην Ελλάδα μπορεί να είναι δικηγόρος αλλά και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, ειδικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος από τους αρμόδιους φορείς των άρθρων 5 και 6 του ανωτέρω νόμου.

Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο προς τα μέρη και τη διαφορά πρόσωπο, το οποίο θα επιλέξουν εκείνα (τα μέρη) από κοινού και το οποίο θα τα βοηθήσει, με αμερόληπτο τρόπο, να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς.