Σκοπός του ΑΚΚΕΔ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Σκοπός του ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι, σε συμμόρφωση με το άρθρο 2 του Π.Δ. 123/2011:

α. Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψηφίους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.

β. Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατά τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 123/2011 (Παράρτημα Α) και μετεκπαίδευσης.

γ. Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.

Για την υλοποίηση των σκοπών του, το ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως συνεργάζεται με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια.