Τα Πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης

Τα οφέλη για τα μέρη:

Τα βασικά πλεονεκτήματα τα οποία εντοπίζουμε είναι η ταχύτητα επίλυσης των δικαστικών υποθέσεων, το χαμηλότερο κόστος, η εχεμύθεια και η αποκατάσταση–διάσωση–διεύρυνση της σχέσης των μερών.

 

Tα οφέλη για το δικηγόρο και το διαμεσολαβητή:

Ο συνάδελφος Δικηγόρος, ο οποίος θα επιλέξει να εκπαιδευτεί και να διαπιστευθεί ως Διαμεσολαβητής κατά τα αναφερόμενα στο ν. 3898/2010, θα αποκτήσει έναν επιπλέον πολύ σημαντικό επαγγελματικό τίτλο: Η ενασχόληση με τη Διαμεσολάβηση θα του προσθέσει νέα ύλη, καθώς - παράλληλα με τη Δικηγορία - θα μπορεί να δραστηριοποιείται και ως Διαμεσολαβητής.

Το αντικείμενο της Διαμεσολάβησης είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας που τώρα διαμορφώνεται και αναπτύσσεται ραγδαία. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη εξαγγελία τροποποίηση του ν. 3869/2010, προκειμένου να περιλαμβάνει προαιρετικό στάδιο  Διαμεσολάβησης μεταξύ των τραπεζών και των οφειλετών πριν από την κατάθεση της σχετικής αίτησης ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Υ.Α. 1460/2012 (ΦΕΚ Β’ 13.02.2012) προσδιορίζει την ενδεικτική ωριαία αμοιβή του Διαμεσολαβητή στο ποσό των 100 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ των μερών μίας διαφοράς. Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή προκαταβάλλεται. Οι συνάδελφοι Δικηγόροι - νομικοί παραστάτες που θα συμμετέχουν με τους πελάτες τους σε Διαμεσολαβήσεις επίσης θα αποκομίσουν πολύ σημαντικά οφέλη: Μπορούν να διαπραγματεύονται ελεύθερα την αμοιβή τους και να συμφωνούν να τους καταβάλλεται προκαταβολικώς.

Θα βοηθήσουν τους πελάτες τους να αντιληφθούν τη νέα διαδικασία και να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, συνδράμοντάς τους με τις συμβουλές τους κατά τη διαπραγμάτευση, ώστε να βγουν από τη διαδικασία κερδισμένοι και ικανοποιημένοι.

Θα εργάζονται υπό συνθήκες νομικού πολιτισμού και σε χρόνο που τους διευκολύνει.

Παράλληλα, θα αναπτύξουν μία νέα ιδιότητα και φήμη, εκείνη του αποτελεσματικού νομικού παραστάση - βοηθού διαπραγμάτευσης των πελατών τους σε Διαμεσολαβήσεις, που θα προσελκύσει νέες υποθέσεις στα γραφεία τους, δεκτικές άμεσης λύσης, οι οποίες ενδεχομένως δεν έφταναν ως αυτά λόγω της σύνδεσής τους - στη συλλογική εντύπωση της κοινωνίας - με χρονοβόρες και ψυχοφθόρες  δικαστικές διαμάχες.

 

Τα οφέλη για τη δικαιοσύνη:

Τα οφέλη για τη Δικαιοσύνη είναι επίσης αδιαμφισβήτητα. Η αποσυμφόρηση των πινακίων από υποθέσεις που θα επιλυθούν με Διαμεσολάβηση και η συνακόλουθη αύξηση της ταχύτητας απονομής Δικαιοσύνης και εξοικονόμηση πόρων για το Κράτος είναι μόνο μερικά ενδεικτικά οφέλη για τη Δικαιοσύνη, την Πολιτεία και τους φορολογούμενους πολίτες από τα πολλά που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Διαμεσολάβησης.