Το Νομοθετικό Πλαίσιο του Θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη στην Ελλάδα με το Ν. 3898/ 2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ.  Στο άρθρο 4β του νόμου αυτού προβλέπεται ότι: «Ως Διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία της διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».

 

Νόμος για το θεσμό της Διαμεσολάβησης:

Ν. 3898/ 2010 (ΦΕΚ Α' 211/16.12.2010): Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 237/5.12.2012)

 

Σχετικά Νομοθετήματα:

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: