Το πεδίο Εφαρμογής της: Διαφορές δεκτικές Διαμεσολάβησης

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε Διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, δηλαδή αν αυτές υπάγονται σε διατάξεις ενδοτικού δικαίου.

Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση αποδεικνύεται με έγγραφο ή από τα πρακτικά του Δικαστηρίου στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3898/2010 και διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.