Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης Ν. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15: (Διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση)

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15: Διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση) που οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης στην Τραπεζική/Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18/05/2021-16.00 έως 21.00, Τετάρτη, 19/05/2021 – 16:00 έως 21:00, Πέμπτη, 20/05/2021 – 16:00 έως 21:00 και Παρασκευή, 21/05/2021 – 16:00 έως 21:00.

 

Το εξειδικευμένο αυτό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες.  

Στα πλαίσια της έναρξης εφαρμογής του Ν. 4738/2020 σχετικά με την πρόληψη της αφερεγγυότητας, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, την προ πτωχευτική διαδικασία και την πτώχευση, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τις ρήτρες παρακολούθησης και την κατηγορία των  ευάλωτων οφειλετών και τέλος την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης “Next Generation EU” και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility-Ταμείο Ανάκαμψης) και ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 15 «Δικαίωμα Διαμεσολάβησης μετά από πρόταση των Πιστωτών», αναφέρεται ότι ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση και εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων, τότε την ευθύνη συντονισμού της διαμεσολάβησης, ως προς τις πολύ μικρές οντότητες του Ν. 4308/2014 μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη της διαμεσολάβησης αναλαμβάνει διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, ο οποίος πρέπει να διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Συνεπακόλουθα, η μετεκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην Τραπεζική/Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου οι διαμεσολαβητές να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα που θέτει ο νόμος αλλά και κυρίως να έχουν την ουσιαστική  δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα ειδικότερα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν με βάση τις νέες νομοθετικές αλλαγές. Ειδικότερα  οι συμμετέχοντες, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές θα ανανεώσουν τις υφιστάμενες γνώσεις τους στη διαμεσολάβηση (εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και την εκ του νόμου υποχρέωσή τους για 20ωρη μετεκπαίδευση ανά τριετία στη διαμεσολάβηση, άρθρο 27Β Ν. 4640/2019), θα εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις συγκεκριμένες διαδικασίες τραπεζικής/χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, θα εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης που θα κληθούν να διεξάγουν, θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση πολυμερών και σύνθετων διαμεσολαβήσεων (πολλαπλοί πιστωτές, περισσότεροι εμπλεκόμενοι λόγω της ιδιότητάς τους σε σχέση με τη δανειακή σύμβαση, εγγυητές, κλπ) καθώς και στη σύναψη αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης και θα εξασκηθούν  πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.

 

Η εκπαίδευση εκπονήθηκε, σχεδιάσθηκε, οργανώθηκε και παρέχεται από τις εκπαιδεύτριες Μαρία Φαροπούλου και Μαρία Χατζηλεωνίδα, ιδρυτικά μέλη του The Mediation Lab, δικηγόρους, διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες του ΥΔ και εκπαιδεύτριες διαμεσολαβητών, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση.

 

Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με προσομοιώσεις ρόλων βασισμένες στην Ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία, ώστε να εξασκηθούν ουσιαστικά οι εκπαιδευόμενοι/ες και να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις των υποθέσεων που θα αναλάβουν καθώς και με εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων  εξειδικευμένων σε χρηματοοικονομικά θέματα.

 

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15) θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Εξειδίκευσης στην Τραπεζική/Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση από το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» υπογεγραμμένο από τις εκπαιδεύτριες.

 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15) απευθύνεται σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές και παρέχει τη διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση που απαιτείται από το νόμο (άρθρο 27Β Ν. 4640/2019).

 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM, λόγω των περιορισμών του Covid-19 (δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της σχετικής εφαρμογής, αρκεί να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου).

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 290€  (με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς ή με πιστωτική κάρτα στα γραφεία του Α.Κ.Κ.Ε.Δ).

Το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η διαδικτυακή παρουσία των συμμετεχόντων  καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15) είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εκπαίδευσης για λόγο που αφορά στον συμμετέχοντα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έως 17 Μαίου 2021.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο  Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15) πρέπει να:

 

1.Καταβάλει τα δίδακτρα

είτε με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764

(ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων 290€ σε δύο άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.

Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00, αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr)

και

  1. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο], συνοδευόμενη, εάν πρόκειται για Εκπαιδευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτριααπό το αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης του/της  και εάν πρόκειται για Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτρια  από το αντίγραφο τίτλου του/της Διαπιστευμένου/ης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στα γραφεία του  (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3300182, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,

είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραπεζικής/Χρηματοοικονομικής  Διαμεσολάβησης (Μετεκπαίδευσης N. 4640/2019 και Απαιτούμενο Ν. 4738/2020, άρθρο 15) θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Για το Δ.Σ. του (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος 

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Α.

 

 

 

Αφήστε Σχόλιο