Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

ΑΚΚΕΔ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΚΕΔ

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «Προμηθέας» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που συστάθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Β.Ε.Α.). Δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 6094/9-4-2012 και αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπινων Δικαιωμάτων κατά τον αρχικό νόμο 3898/2010 και λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4640/2019. Εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 18, 4ος όροφος) και διαθέτει τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές.

Το Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «Προμηθέας» παρέχει προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε υποψήφιους Διαμεσολαβητές, βάσει των προβλεπόμενων στον. 4640/2019 και προγράμματα Μετεκπαίδευσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Από την έναρξη της αδιάλειπτης λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, ο φορέας μας έχει διεξάγει κύκλους βασικής εκπαίδευσης, μετεκπαιδεύσεων, και σεμιναρίων δικηγόρων-νομικών παραστατών, με εξαιρετική επιτυχία και συντριπτικά ποσοστά διαπιστευμένων κατά τις οικείες εξετάσεις διαμεσολαβητών, στους οποίους συνεχίζει σταθερά να παρέχει την όποια αναγκαία επιμόρφωση, στήριξη και πρακτική συνδρομή με σκοπό την ενεργή και ευδόκιμη δράση τους στο πεδίο των διαμεσολαβήσεων

Στους χώρους, εξάλλου, του φορέα διεξάγονται ΥΑΣ και Διαμεσολαβήσεις, καθώς και Σεμινάρια Επιμόρφωσης ήδη εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών.

Στον ίδιο όροφο, σε ξεχωριστές αίθουσες, συστεγάζεται και λειτουργεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του Δ.Σ.Α. «Ισοκράτης», όπου πραγματοποιείται η διαδικασία χορήγησης των Ψηφιακών Υπογραφών σε Δικηγόρους και Δικαστές καθώς και η διεξαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του ΑΚΚΕΔ, κατά τις οικείες διατάξεις του καταστατικού του και σε συμμόρφωση με τον νόμο είναι (αρθ. 22 παρ. 5 νόμου και προστίθεται σχετική διάταξη για Σκοπό καταστατικού ΑΚΚΕΔ): α) ο σχεδιασμός προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστο ογδόντα (80) ωρών, β) ο σχεδιασμός προγραμμάτων μετεκπαίδευσης πέραν των ογδόντα (80) ωρών της βασικής εκπαίδευσης των υποψήφιων διαμεσολαβητών για την περαιτέρω απόκτηση των αναγκαίων για την άσκηση της διαμεσολάβησης γνώσεων και δεξιοτήτων και για την επιμόρφωσή τους, γ) η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό, δ) η παροχή εκπαίδευσης των δικηγόρων ως νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση και ε) η διάθεση έναντι συμβολικού οικονομικού ανταλλάγματος των χώρων της Εταιρείας για την πραγματοποίηση διαμεσολαβήσεων.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία πραγματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως συνεργάζεται με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια.