Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Y.A. 109087 /2011: Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

Y.A. 109087 /2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 436/14.12.2011): Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3898/2010 (Α ́ 211).

2. Το με αριθμό 17/22−10−2011 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 του νόμου 3898/2010, αποτελούμενη από τους:

1. Λάμπρο Κοτσίρη του Ευσταθίου, (Α.Δ.Τ ΑΚ 031796/ 4.5.2011), Ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του την Αλεξάνδρα Ματαράγκα−Σέππαρντ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Θ 000492/16.8.1997), Δ.Ν/ Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,

2. Αντώνιο Αργυρό του Παναγιώτη, (Α.Δ.Τ. ΑΖ 086373/ 13.12.2007), Δικηγόρο Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Δέσποινα Στειροπούλου του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Ξ 433257/4−6−1985), Δικηγόρο Αθηνών.

3. Καλλιόπη Ευαγγέλου του Βασιλείου, (Α.Δ.Τ. ΑΕ 106386/20−6−2007), Δικηγόρο Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Αντωνέλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 140281/9−3−2007), Δικηγόρο Αθηνών.

4. Δήμητρα Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ. ΑΕ 644471/30−3−2007), Δικηγόρο θεσσαλονίκης, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της τη Δέσποινα Παπαδογεωργάκη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΧΟ 75251/21−3−2002), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και

5. Μαρία Αδαμοπούλου του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. Ν.155395/ 24−2−1986), Δ.Ν. Νομική Σχολή Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια της τη Βασιλική Σκορδάκη του Δημοσθένους (Α.Δ.Τ. ΞΟ 14490/11−10−1985), Δικηγόρο Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της ως άνω Επιτροπής θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;