Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Y.A. 34802/ 2012: Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων διαμεσολαβητών και καθορισμός διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών

Y.A. 34802/ 2012 (ΦΕΚ Β' 1363/26.04.2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων διαμεσολαβητών και καθορισμός διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3898/2010 (Α’ 211).

2. Την με αριθμό 109087/12.11.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3898/2010. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436/2011).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων του άρθρου 6 παρ. 3 του νόμου 3898/2010 ως εξής:

Άρθρο 1

Σύνθεση

Η επιτροπή εξετάσεων αποτελείται από δύο μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, τα οποία ορίζει ο Πρόεδρος της τελευταίας, και έναν δικαστικό λειτουργό, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 1756/1988 και προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής.

Άρθρο 2

Συγκρότηση – Γραμματειακή υποστήριξη

Η επιτροπή εξετάσεων συνεδριάζει κατά την περίοδο των εξετάσεων. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής εξετάσεων η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως αυτής, ο Πρόεδρος της διαθέτει τουλάχιστον έναν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του. Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις της μειοψηφίας και είναι αρμόδια για την τήρηση αρχείου σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή των αποφάσεων της επιτροπής εξετάσεων και του πάσης φύσεως υλικού.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Η επιτροπή εξετάσεων είναι αρμόδια και έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των εξεταζομένων προς το σκοπό της πιστοποίησης των υποψήφιων διαμεσολαβητών.

Άρθρο 4

Τρόπος, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι εξετάσεων ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο τόπος ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, η οποία κοινοποιείται στους αδειοδοτούμενους φορείς κατάρτισης και δημοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η υποβολή ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ. 123/2011.

3. Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ανάλυση υπόθεσης διαμεσολάβησης ή σε πολλαπλής επιλογής ερωτηματολόγιο επί της ύλης που καθορίζεται στο Παράρτημα Α, Μέρος Α` Θεωρία του π.δ. 123/2011. Εάν ένας από τους υποψήφιους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των θεμάτων αποκλείεται από την εξέταση. Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους χορηγείται από την επιτροπή εξετάσεων και φέρει τη μονογραφή ενός εκ των μελών της επιτροπής. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας του γραπτού. Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία άνω των εξήντα πέντε (65) μονάδων (σε κλίμακα 100), η οποία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής εξετάσεων. Η βαθμολόγηση ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο από την παράδοση των γραπτών.

4. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, οι επιτυχόντες σε αυτές υποψήφιοι καλούνται σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων προς διαπίστωση της διαμεσολαβητικής ικανότητας. Οι προφορικές εξετάσεις συνίστανται στην εξέταση των υποψηφίων επί των τεχνικών της διαμεσολάβησης με χρησιμοποίηση ρόλων και προσομοιώσεων κατά τα συνήθη πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς. Η επίδοση των υποψηφίων στις προφορικές εξετάσεις αξιολογείται με συγκεκριμένο «μοντέλο» αξιολόγησης (Assessment Instrument), το οποίο είναι ειδικό έντυπο, που συντάσσει η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών και περιλαμβάνει πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται αναλυτικά οι μορφές απαγορευμένης συμπεριφοράς στη διαμεσολάβηση, οι απαιτούμενες διαμεσολαβητικές ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι και η επαρκής ή μη ανταπόκριση του υποψηφίου σε κάθε μία από αυτές. Επάρκεια συντρέχει, όταν ο υποψήφιος διαμεσολαβητής έχει ανταποκριθεί επιτυχώς σε πλέον του ημίσεως των απαιτούμενων διαμεσολαβητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων βάσει του μοντέλου αξιολόγησης και δεν έχει επιδείξει ουδεμία μορφή απαγορευμένης συμπεριφοράς.

5. Η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων γνωστοποιείται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, στην οποία υποβάλλεται και ο σχετικός φάκελος του κάθε υποψηφίου.

6. Ο κάθε υποψήφιος διαμεσολαβητής, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων, μπορεί να λάβει γνώση των γραπτών του και των αποτελεσμάτων των προφορικών εξετάσεων, χωρίς να έχει δικαίωμα αναβαθμολόγησης.

7. Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος άρθρου αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών.

Άρθρο 5

Τήρηση αρχείων

Η επιτροπή πιστοποίησης διαμεσολαβητών τηρεί σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή αρχείο των αποφάσεων της Επιτροπής εξετάσεων και του πάσης φύσεως υλικού.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ως εξής:

Άρθρο 1

Έλεγχος φορέων κατάρτισης

1. Ο φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών υποβάλλει στην Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών κάθε έτος έκθεση αναφορικά με τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση των υποψήφιων διαμεσολαβητών, τη μετεκπαίδευση των διαμεσολαβητών, τον αριθμό των συμμετεχόντων, επιτυχόντων και αποτυχόντων στις εξετάσεις, καθώς και τα ονοματεπώνυμα, τις ιδιότητες και τα αποδεικτικά τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτών διαμεσολαβητών. Επίσης υποβάλλει βεβαίωση ότι τηρεί κατά τη λειτουργία του τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πδ 123/2011.

2. Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών μπορεί να ζητεί την παροχή πληροφοριών για τα θέματα της πρώτης παραγράφου και να προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο προς διαπίστωση της καλής λειτουργίας των φορέων κατάρτισης.

Άρθρο 2

Έλεγχος διαπιστευμένων διαμεσολαβητών

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών μπορεί να ζητεί από τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα τους.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;