Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών σχετικών με προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών, καθώς και εκπαίδευσης δικηγόρων νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015.

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3898/2010 ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. 123/2011 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

 

Το ΑΚΚΕΔ προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση προγράμματος βασικών εκπαιδεύσεων και μετεκπαιδεύσεων, καθώς και εκπαίδευσης δικηγόρων νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση που θα ξεκινήσουν από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΚΑΛΕΙ

 

Ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δραστηριοποιούνται στα ανωτέρω αντικείμενα να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών διδασκαλίας με τα ακόλουθα στοιχεία και υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΑΑ. Βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών κατά τα οριζόμενα στον ν.3898/2010 και στο π.δ. 123/2011.

ΑΒ. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

ΑΓ. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών στην επίλυση εργατικών διαφορών με διαμεσολάβηση.

ΑΔ. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών στην εμπορική διαμεσολάβηση.

ΑΕ. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις στη διαμεσολάβηση

ΑΣΤ. Εκπαίδευση  δικηγόρων, νομικών παραστατών, καθόλα τα στάδια της προπαρασκευής και της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης.

 

Β. ΟΡΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι υποβάλλοντες προσφορά ή προσφορές πρέπει να πληρούν αθροιστικά και σε κάθε περίπτωση τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

ΒΑ. Να έχουν εκπονήσει/καταρτίσει οι ίδιοι πρόγραμμα και να είναι κύριοι του αυτού που υποβάλλουν.

ΒΒ. Να συγκεντρώνουν, τα μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα ή τα άτομα που θα απασχοληθούν ως εκπαιδευτές διαμεσολαβητών από τα νομικά πρόσωπα, τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 5 του π.δ. 123/2011 προσόντα.

ΒΓ. Να μη διατηρούν οποιασδήποτε μορφής ή είδους συνεργασία με έτερο ημεδαπό, αλλοδαπό ή διεθνή φορέα κατάρτισης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και να το δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

ΒΔ. Οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στο ΑΚΚΕΔ με σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας.

ΒΕ. Να παράσχει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών, τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα

ΒΣΤ. Να παράσχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 123/2011, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών, προγράμματα μετεκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και προγράμματα εκπαίδευσης δικηγόρων, νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

ΓΑ. Οι φάκελοι προσφορών που θα υποβάλλονται πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα:

α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και πέραν αυτού, όσον αφορά ειδικότερα στα νομικά πρόσωπα, το ισχύον καταστατικό και τα ΦΕΚ όπου έχουν δημοσιευθεί το καταστατικό ίδρυσης ή και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), το ισχύον καταστατικό και τις τροποποιήσεις του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

β. Τίτλος διαπίστευσης ως διαμεσολαβητής, του φυσικού προσώπου που μεμονωμένα υποβάλλει προσφορά ή/και των προσώπων που θα απασχοληθούν ως εκπαιδευτές διαμεσολαβητών από τα νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν προσφορά.

γ. Τα αποδεικτικά της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του π.δ. 123/2011 («εκπαιδευτής διαμεσολαβητών») έγγραφα.

δ. Αναλυτική περιγραφή τoυ προγράμματος (syllabus), με αναφορά στη διάρκειά του, στην κατανομή του ανά ημέρα, στις ώρες, στις ημέρες, στα πρόσωπα του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών, καθώς και της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

ε. Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου,  χωρίς και με τον Φ.Π.Α., που τυχόν βαρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε έξοδο/ποσό, σχετικό με την υλοποίηση του προγράμματος και αναγκαίο προς τούτο, όπως ενδεικτικά απασχολούμενο προσωπικό, εκπαιδευτικό υλικό, μεταφράσεις, διερμηνείες κλπ, το κόστος των οποίων αναλαμβάνεται πλήρως από τον υποβάλλοντα την προσφορά.

 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α’ έως και γ’ έγγραφα κατατίθενται ξεχωριστά για τον καθένα και για όλους τους εκπαιδευτές που αναφέρονται σε προσφορά, ως συμμετέχοντες σε αυτήν.

Όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα, υποβάλλονται ως εξής:

Της ημεδαπής σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

Της αλλοδαπής σε πρωτότυπα ή νομίμως, κατά το δίκαιο της χώρας, επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα αντίγραφα.

 

ΓΒ. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει απαραιτήτως την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του συμμετέχοντος.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να καταθέσουν τον σφραγισμένο φάκελο ή τους σφραγισμένους φακέλους το αργότερο μέχρι την 22α Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ( Φειδίου 18 – Αθήνα, 4ος όροφος, 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ. Τ.Κ. 10678 )

Προσφορές, οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση ή που θα κατατεθούν εκπροθέσμως μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

Δ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον στις εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Αθήνα – Φειδίου 18, 4ος όροφος)

 

Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ

 

Οι προσφορές αφού ανοιχθούν και εξεταστούν ως προς την συγκέντρωση ή μη των απαιτούμενων κατά την παρούσα πρόσκληση τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων, τίθενται υπόψη των αρμοδίων οργάνων του ΑΚΚΕΔ, που λαμβάνουν απόφαση περί επιλογής και αποδοχής συγκεκριμένης προσφοράς.

Η επιλογή γίνεται με κριτήρια οικονομικά και εν γένει αξιολογικά, ειδικότερα δε  κατά συνεκτίμηση όλων των επιμέρους στοιχείων που περιέχονται στις κατατεθειμένες προσφορές.

Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής της προσφοράς του και επιλογής του, να προσέλθει για την υπογραφή σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.

Η αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται κατά τον τρόπο και στον χρόνο που θα ορίζεται στη σύμβαση.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση στη γραμματεία του ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, τηλ. 210-3303310,

e-mail: info@akked.gr

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

 

                             ΜΙΧΑΛΗΣ   Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε Σχόλιο