Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

<?php echo do_shortcode(‘‘); ?>

GO UP

Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

1ος Κύκλος Μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ADVANCED MEDIATION – Δηλώσεις Συμμετοχής

To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει την πραγματοποίηση Προγράμματος  Μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ADVANCED MEDIATION κατά το χρονικό διάστημα από 14.12.2014 έως 18.12.2014 συνολικής διάρκειας 3 ημερών και 22 ωρών.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης ADVANCED MEDIATION θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες 3 ημέρες και είναι διάρκειας 22 ωρών (17 ωρών αμιγούς εκπαίδευσης και 5 ωρών προεργασίας) ως εξής:

  • Κυριακή 14 Δεκεμβρίου από 9 π.μ. έως 5 μ.μ.,
  • Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου από 2μ.μ. έως 6.30 μ.μ. και
  • Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από 2μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

Πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα και παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό παραδίδεται στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

Εντός των χώρων του Κέντρου και μετά το πέρας των προαναφερομένων αμιγώς εκπαιδευτικών ωρών της πρώτης ημέρας θα υπάρχει προεργασία διάρκειας τριών ωρών για τη δεύτερη ημέρα,. Ομοίως, μετά το πέρας των αμιγώς εκπαιδευτικών ωρών της δεύτερης ημέρας θα υπάρχει προεργασία διάρκειας δύο ωρών για την τρίτη και τελευταία ημέρα.

Το χρονοδιάγραμμα της μετεκπαίδευσης οργανώνεται με τρόπο που να επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της εκμάθησης χωρίς να παρεμποδίζεται η ενασχόληση των συμμετεχόντων με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης αποτελεί το επόμενο βήμα στην προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία διαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση κάθε Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή και δίνει έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των διαπραγματευτικών ικανοτήτων του για να πραγματοποιεί αποτελεσματικές  διαμεσολαβήσεις.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα “FACILIT8” και πέραν της εμβάθυνσης στις προαναφερόμενες δεξιότητες και ικανότητες του Διαμεσολαβητή, προσφέρει:

  • Την εμπειρία της πρακτικής διεξαγωγής μίας πλήρους υπόθεσης διαμεσολάβησης  από την αρχή έως το τέλος.
  • Την πρακτική εξάσκηση των μετεκπαιδευομένων στην προετοιμασία των μερών για τη διατύπωση προσφορών στη διαμεσολάβηση, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, την αποφυγή και την άρση αδιεξόδων,καθώς και την εν γένει διαχείριση της διαπραγμάτευσης από τις συναντήσεις μέχρι και τη συμφωνία επίλυσης (πρακτικό επιτυχίας).
  • Την ανάπτυξη μεθοδολογίας και την ανάλυση στρατηγικών και προσεγγίσεων στα ζητήματα διαπραγμάτευσης, με βάση την εικοσαετή και πλέον εμπειρία των εκπαιδευτών ως επαγγελματίες διαμεσολαβητές.
  • Την παροχή απαντήσεων σε κάθε ερώτηση ή αμφιβολία τυχόν ανακύπτει από προσωπική εμπειρία ή σκέψη.
  • Την παροχή απαντήσεων και διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που τυχόν υπάρχουν αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου της μετεκπαίδευσης.
  • Την παροχή σημειώσεων, συμβουλών και υποδείξεων, με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαμεσολάβηση.
  • Την εδραίωση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, με στόχο την ατομική βελτίωση, τόσο σε σχέση με την πρακτική της διαμεσολάβησης, όσο και στον επαγγελματικό βίο.

Στον Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης μπορεί να λάβει μέρος κάθε νόμιμα Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής που περιλαμβάνεται στον οικείο δημόσιο Πίνακα  Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του  Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατόπιν επιτυχίας του σε βασικό κύκλο εκπαίδευσης στο ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμιμα αδειοδοτημένο από το ανωτέρω Υπουργείο Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών της χώρας και στις εξετάσεις Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών του ανωτέρω Υπουργείου.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης λαμβάνουν, μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση αυτού, σχετικό Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος Όροφος, Αθήνα).

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα εξακόσια (600) ευρώ.

Το ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη του Προγράμματος σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή σε αυτό κρίνεται ιδιαίτερα μικρός ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίησή του για οποιαδήποτε αιτία.

Η έγκαιρη προσέλευση και η παρουσία των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μετεκπαίδευσης για λόγο που αφορά τον συμμετέχοντα στον κύκλο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών πρέπει να:

1.Καταβάλει τα δίδακτρα

είτε εφάπαξ με πίστωση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογ/σμού: 5011-061680-764

(ΙΒΑΝ: GR79 0172 0110 0050 1106 1680 764)

είτε τμηματικά, εξοφλώντας το συνολικό ποσό των διδάκτρων σε δύο ή περισσότερες (έως και δέκα) άτοκες μηνιαίες δόσεις, μέσω πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος.

Η καταβολή με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται στα γραφεία του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κ. Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr)

και

2. Υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση [συνημμένο αρχείο], συνοδευόμενη από αντίγραφο τίτλου του/της Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή/Διαμεσολαβήτριας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

είτε στα γραφεία του  ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., αρμόδια υπάλληλος κα Τζιώτη, πληροφορίες: τηλ. 210-3303310, e-mail info@akked.gr), ταυτόχρονα με την προσκόμιση του παραστατικού καταβολής των διδάκτρων στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ,

είτε ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΑΚΚΕΔ – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα πρέπει με το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα της υποβολής να αποσταλεί, σε μορφή συνημμένου αρχείου (“attached”), το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης θα γίνονται δεκτές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Για το Δ.Σ. του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Κ. Καλαντζόπουλος
Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.

Αφήστε Σχόλιο